Thorbjørn Egners plass som torg og møteplass!

10. desember, 2018

Dato for innspill til Bymiljøetaten er satt til 14.desember denne uka. Vi anmoder alle som ønsker å komme med innspill til å gå inn på prosjektsiden og sende mail til prosjektleder.
Kampen Vels innspill får du her
Prosjektside : Thorbjørn Egners Plass til torg og møteplass (Oslo Kommune)

 

På denne prosjektsiden kan du følge utviklingen i saken som gjelder Thorbjørn Egners Plass. Bymiljøetaten hadde 19.11 et folkemøte på Kampen Bydelshus hvor Kampen Vel hjalp til med arrangementet og stream ligger fremdeles ute på Facebook.
Her er også tilgang til presentasjonene under folkemøtet:
Presentasjon 1
Presentasjon 2
Presentasjon 3

Perspektivbilde

Bakgrunnen for prosjektet står beskrevet flere steder på Facebook, men det kan være greit med en oppsummering fra Kampen Vels leder Tommy Grøtterød her også. Følger dere lenken i toppen av denne siden finner dere e-postadresse til prosjektleder som ønsker innspill.


BAKGRUNN
Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass – ved Tommy Grotterød, leder Kampen vel


Det starta forsommeren 2015 med at Kampenbeboere engasjerte seg på Facebook. De ville ha en plass med mere liv, mer aktivitet.

Ja, det starta egentlig mye før. Vi kan lese om plassens potensiale som mulig torg, i Kampenposten, mener det var i julenummeret i 1980. Det er dette potensialet det dreier seg om. Mange ser muligheter for å få et attraktivt torg, en etterlengtet møteplass.

Plassen er i og for seg allerede tatt i bruk av barn og voksne, med de begrensninger trafikken gir. Kirken har satt ut bord og stoler, barn leker på plenen og på fortauet, studenter møtes på kirketrappa, småbarnsforeldre møtes på den lille kaféen, hos frisøren og i blomsterbutikken.

Men plassen er et femarma, uoversiktlig kryss. Det er ikke klart definert og avgrensa hvor biler skal kjøre og hvor myke trafikanter kan bevege seg. Dagens fotgjengeroverganger oppleves som uhensiktsmessig plassert og dermed krysses plassen i stor grad utenom disse. Til tross for at området i sin helhet ligger i 30 km/t sone, kommer kjøretøy ofte inn på plassen i stor fart. Dette har ved flere anledninger skapt farlige situasjoner. Vi er fortalt om så vel ulykker som nestenulykker.

Sensommeren 2015 fulgte Kampen vel opp det lokale engasjementet og arrangerte åpent møte der temaet var den uoversiktlige og farlige trafikksituasjonen over Thorbjørn Egners plass, og mulighetene for å gjøre plassen om til torg og møteplass. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med saken. I arbeidsgruppa var og er det representant for næringslivet ved plassen, FAU ved Kampen skole, Kampen vel, Kampenposten, eller – egentlig kom Robert inn som en lokal ressursperson, ja, og så er beboere ved plassen og andre engasjerte representert. Kampen kirke var også med til ganske nylig. 

I det åpne møtet spurte vi om hva det var viktig å ivareta i videre arbeid med Thorbjørn Egners plass. Det som kom fram var:

·      at 60-bussen fortsatt skal gå over Kampen

·      at endringene fører til tryggere skolevei og at de ikke gir økt trafikk ved skolen

·      kirkens behov ved begravelser, bryllup m.v.

·      næringslivets behov for kjøring til eiendommene

·      at eiere av garasjer som ligger inn mot plassen fortsatt må kunne benytte disse.

Disse punktene har vi hatt med oss hele veien.

Vi måtte tidlig få avklart eier- og ansvarsforhold. Kirken eier grunnen rett utenfor kirketrappa (innafor fortauet) og det smale området rundt kirken. Kampen menighet henvendte seg til Oslo kirkelige fellesråd, som eier. Kampen kirke var som sagt i arbeidsgruppa, men nylig kom det fram at fellesrådet selv ønsker å være den instans i kirken som uttaler seg om saken.

Oslo kommune eier vei og gateløp, dvs. veiene inn mot plassen og selve det asfalterte området som utgjør plassen. Det er Oslo bystyre som fatter vedtak om torg og møteplass og det er også de som er bevilgende myndighet.

Kampen vel har de siste sju årene hatt Egnermarked på Thorbjørn Egners plass. Under Egnermarkedet er plassen fri for motorisert trafikk. Via skiltvedtak blir buss og biler omdirigert, og det forløper i alt vesentlig problemfritt. Det at mange har opplevd plassen fri for motorisert trafikk, har vært en inspirasjon. Under Egnermarkedet har mange sagt: Sånn vil vi ha det hele året.

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo, BU, fattet raskt interesse for vårt arbeid med Thorbjørn Egners plass. De har tre ganger fattet vedtak som støtter opp om initiativet om utredning av plassen til torg og møteplass, første gang i mars 2016, så tidlig i 2017 og igjen senere samme år. Her ville de bli hørt.

BU vedtok allerede i sitt første vedtak at arbeidet med å gjøre plassen til torg og møteplass må skje i samråd med innbyggerne på Kampen og andre berørte. Og etter det vi ser – så langt – er sentrale interesser hørt. Og nå har vi dette møtet.

En kuriositet: Våren 2016 var forprosjekt egentlig i boks. Det er Bymiljøetaen som har ansvaret for utvikling av torg og møteplasser og det er også Bymiljøetaten som har ansvaret for trafikale løsninger. Per brev ba vi etaten se nærmere på løsningsmuligheter for Thorbjørn Egners plass. Vi var åpne for ulike alternativer, helt eller delvis fritt for motorisert trafikk.

I mai 2016 ble vi invitert til møte i Bymiljøetaten og de ville gjerne etablere et forprosjekt for å se nærmere på mulighetene. Men – allerede etter 14 dager fikk vi beskjed om at ressursene var omprioritert og forprosjektet for Thorbjørn Egners plass var lagt på is. Midlene skulle nyttes til bilfritt byliv i sentrum og til sikring av sentrale bygninger.

Men vi ga oss ikke. Arbeidsgruppa laget et opprop for støtte til Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass. Et og et halvt år seinere, seinhøstes 2017, ble underskriftene overlevert byråd for miljø og samferdsel. Da hadde i overkant av 800 signert på oppropet. Det de signerte på var at:

·      Barn trygt skal kunne krysse plassen på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter

·      Motorisert ferdsel skal vike for små og store som oppholder seg der

·      Plassen skal utvikles til torg og møteplass

Kampen vel har vært i dialog med prosjektene som deltar i utbyggingen av Jordal og parkområdene rundt, for om mulig å unngå at det ble gjort noe som kunne stå i strid med målet om å gjøre Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass. 

Høsten 2017 hadde arbeidsgruppa speeddate med representanter for alle politiske partier i bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo og de ble oppfordret til å fremsnakke saken overfor sine i Rådhuset.

Så i budsjettbehandlingen av Oslo kommunes budsjett, i desember 2017, skjer det: Det fremmes verbalvedtak om å utvikle Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass. Vedtaket ble enstemmig vedtatt. Det er dette vedtaket som er bakgrunn for bestillingen til Bymiljøetaten. Bymiljøetatens har nå gjennomført forprosjekt og det er resultatene og anbefalingene herfra vi skal få høre om her i dag.

Dere er spente. Ja, det er vi også. Takk for meg.