Byggesaker på Kampen

13. juni, 2017

Kampen vel går inn i en rekke byggesaker.
Tidvis blir vi hørt, men til tross for at Kampen er gitt et sterkere vern, er det vanskelig å nå fram med argumentene.
Her følger noen av sakene vi har jobbet med den siste tiden.

Normannsgata 44

Etter at Kampen kunstbarnehage flyttet ut og bygget ble solgt, kjøpte Mehar-gruppen 1. etasje til Jokerbutikk. Planene møtte massiv motstand fra innbyggerne på Kampen og fra vellet og historielaget, og etter krav fra Arbeidstilsynet ble planene til sist skrinlagt. En seier for lokalmiljøet.

Plan og bygningsetaten har medio mars 2018 godkjent søknad om bruksendring til servering og dermed ligger det an til at det blir restaurant i 1. etasje og bakeri i kjelleren. Kampen vel mener dette blir veldig fint. Mange har ønsket nettopp dette, og det passer godt inn i planene for Thorbjørn Egners plass.

Det planlegges leiligheter i 3. etasje/ loftet og i det lille uthuset i nord-østre hjørne av tomta, og beboerne får disponere utearealet nord-øst på eiendommen.

Sykkelprosjektet i Oslo kommune sendte ut nabovarsel om bysykkelstativ i Normannsgata 44, dvs. vis a vis Bøgata 3-5. Både Kampen vel og naboene mente stedet var uegna, og viste til at det var planlagt bysykkelstativ et par minutter unna, i Hedmarksgata vis a vis ny idrettshall, og at det også er bysykkelstativ på østsida av Kampen park. Det kan se ut som om våre argumenter er tatt til følge.

Normannsgata 41

Kampen vel har siden våren 2016 samarbeidet med berørte beboere og naboer mot planlagt nybygg i bakgården i form av townhouse med flatt tak. I juni 2016 sendte Kampen vel sine merknader til Plan- og bygningsetaten, der vi påpekte at tiltaket ville redusere felles uteareal og lekeplass og negativt påvirke sol- og lysforholdene for beboerne og Hola barnehage. Vi mener tiltaket ville framtre som et fremmedelement og ha vesentlig negativ virkning for Kampens historiske miljø. Byantikvaren kom med en uttalelse som sterkt frarådet tiltaket. Senere i juni ble rammesøknaden fra arkitekt / tiltakshaver avslått av Plan- og bygningsetaten. Avslaget ble påklaget, men klagen førte ikke fram. Saken gikk til Fylkesmannen som (!) opphevde Plan- og bygningsetatens vedtak og ba om ny behandling. Kampen vel sendte høsten 2017 nytt brev til Plan- og bygningsetaten der vi ba om at de opprettholdt sitt avslag. Og - Plan- og bygningsetaten avslo i november 2017 nok en gang søknaden, begrunnet bl.a. i at nybygget vil forringe lysforhold og felles uteoppholdsarealer i vesentlig grad. Kampen vel mener tiltaket burde vært avslått også ut fra manglende tilpasning til omkringliggende, verneverdig miljø. Plan- og bygningsetatens avslag er igjen påklaget av tiltakshavers arkitekter og vil ventelig nok en gang bli oversendt Fylkesmannen for avgjørelse. Kampen vel følger saken.

Brinken 39

Saken strekker seg tilbake til 2016. Det dreier seg om en tomt med et toetasjes murhus på nedre del av tomta, mot Brinken. På øvre del av tomta planlegges det oppført fire sammenhengende hus av townhouse-typen med flate tak, med til sammen 8 boenheter. Kampen vel og historielaget har støttet naboene i deres protester mot tiltaket og redegjorde i januar 2017 for sitt syn i saken overfor Plan- og bygningsetaten. Vi mener at tiltaket er i strid med kommuneplanens bestemmelser om tilpasning til eksisterende verneverdig bebyggelse på Kampen samt hensynet til nasjonale kulturminneinteresser. Vellet peker på at tiltaket vil rasere det grønne arealet i skråningen mot vest, en av få bevarte, store hager i denne delen av byen. Tiltaket er plassert svært nær nabogrenser og krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. De planlagte byggene vil ta sol og lys fra de nederste naboleilighetene og forverre vanskelige trafikk- og parkeringsforhold i Brinken.

Plan- og bygningsetaten ga i november rammetillatelse til oppføring av rekkehus med til sammen åtte boenheter og underjordisk garasjeanlegg. Kampen vel hadde etter det møte med sameiet Brinken for å oppsummere situasjonen. Kampen vel og Kampen historielag sendte samme måned en omfattende klage over vedtaket og saksbehandlingen til Plan- og bygningsetaten. Foreningene krevde at utbyggingen ble redusert i omfang og at tiltaket ble bedre tilpasset omgivelsene.  Også sameiet Brinken har påklaget rammetillatelsen. Plan- og bygningsetaten har i mars 2018 i brev formidlet at klagene ikke er tatt til følge. Dermed går saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kjølberggata 31

Her har det fra tid til annen dukket opp planer for påbygg og omgjøringer, og våren 2017 måtte Kampen vel og Kampen historielag nok en gang gå til motmæle mot planene. Det dreide seg om påbygning i høyden og om omgjøring til boliger. Våre argumenter mot de varslede planene gikk på hensynet til den vernede trehusbebyggelsen i nordenden av Brinken, på lys og solforhold, manglende uteområder og trafikksikkerhet. Planene, slik de forelå, møtte motbør også i Plan- og bygningsetaten, og er skrinlagt. Men tiltakshaver og Kritt Arkitekter foreslo i desember 2017 å etablere takterrasse for de som har kontorer i bygget, samt bygge på trappehuset med en etasje. Kampen vel er i dialog med naboer om dette er noe de mener er ok, eller om vi igjen bør sende en uttalelse som beskriver det vi er skeptiske til.

Bøgata 5

I mai 2016 ble det sendt inn søknad om nybygg, ombygging, fasadeendringer samt riving av garasje, port og boder i bakgården på eiendommen. Nybygget skulle etter planen kles med fibersementplater og med detaljer i stål og glass. Planlagte vinduer avvek fra tradisjonell utforming og plassering i den gamle trehusbebyggelsen. Eiendommen ligger sentralt plassert på Thorbjørn Egners plass, i umiddelbar nærhet av kirken, den gamle politistasjonen og verneverdig trehusbebyggelse. Tiltaket ville etter Kampens vels oppfatning ha en vesentlig negativ virkning på den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen i hjertet av Kampen og være i strid med både plan- og bygningsloven og kommuneplanen. Byantikvaren frarådet sterkt tiltaket og Plan- og bygningsetaten avslo i september søknaden. Avslaget var i tråd med Kampen vels syn.


I ettertid er planene endret i samsvar med innspill fra Byantikvaren, og Plan- og bygningsetaten har sagt ja til de reviderte planene. Kampen vel har påpekt betydningen av at detaljer som kledning, vinduer, dører m.m. tilpasses den gamle trehusbebyggelsen eiendommen er del av.

Bøgata 6

Bøgata 6 har nye eiere. Iht. rammesøknad bes det om å få sette inn nye vinduer i kjelleretasje ifm omgjøring av kjellerrom til leilighet/ boligrom. Videre er planen å fjerne eternittkledningen og om mulig hente fram igjen opprinnelig panel. Eiendommen er egentlig to tomter, så her blir det viktig å følge godt med. Dersom det søkes om å sette opp nybygg på tomta, så blir god tilpasning til omgivelsen særdeles viktig.

Hedmarksgata 13-15

Vi er gjort kjent med at ny eier er i dialog med plan- og bygningsetaten om mulig riving og nybygg. Det er ytret ønske om å bygge 8 etasjer, men plan- og bygningsetaten ønsker fortsatt 4-5 etasjer. Kampen vel vil følge saken. Vi ser for oss at det fortsatt bør vær utadretta virksomhet i første etasje. Saken ventes å komme til høring over sommeren.

Møte mellom Kampen vel, Kampen historielag og Byantikvaren

Kampen vel går inn i en rekke byggesaker. Tidvis blir vi hørt, men til tross for at Kampen er gitt et sterkere vern, er det vanskelig å nå fram med argumentene.

1.3.2018 var Kampen vel og Kampen historielag i møte med Byantikvaren. Møtet kom i stand etter initiativ fra Kampen vel. Formålet med møtet var å se nærmere på senere tids byggeprosjekter på Kampen, i lys av Kampens status som område med nasjonale kulturminneinteresser, både i Riksantikvarens NB!-register og i kommuneplanen, og i lys av Riksantikvarens Bystrategi, som bl.a. vektlegger større grad av tilpasning ved ombygging og nybygg. Møtet var konstruktivt og nyttig.